Eisen die we stellen:

De regels die met de kinderen besproken zijn, worden ook nageleefd. Bij het dagelijkse werk stellen wij eisen aan de kinderen. Orde, netheid en discipline vormen hierbij de basis.

Maatschappijvisie van de islamitische scholen.

De toekomstige Nederlandse samenleving is een multi-etnische en multiculturele samenleving. In zo’n maatschappij gaan gelijkheid en gelijke kansen samen met respect voor culturele, etnische en religieuze pluriformiteit.

Het spreekt vanzelf dat dit model van multiculturele samenleving enige mate van zelforganisatie en eigen instituties vereist. Vandaar dat de islamitische scholen beschouwd moeten worden als hoekstenen van de multiculturele samenleving.
Onze visie over de positie van de moslimmigranten en kinderen in de Nederlandse samenleving is gebaseerd op twee uitgangspunten:

 

  • De islam is een integrale leefwijze voor de moslims. En bovendien is de islam universeel, dat wil zeggen, genoeg flexibel om zich aan elke situatie aan te passen.
  • De moslimkinderen kunnen gemakkelijk participeren als het onderwijs bij de leefwereld van de kinderen aansluit. De moslims zijn in staat volledig te participeren in de Nederlandse samenleving.Het islamitische onderwijs levert hieraan een wezenlijke bijdrage. Want de islamitische basisscholen zijn niet op het land van herkomst, maar op de Nederlandse samenleving georiënteerd.Het onderwijs in islamitische scholen is precies hetzelfde als op de andere Nederlandse scholen. De voertaal is Nederlands. Het enige en belangrijke verschil zit in hun identiteit: islamitisch zijn.

Dat betekent concreet:

  1. Het onderwijs wordt gegeven in overeenstemming met Koran en Soenna.
  2. Islamitisch godsdienstonderwijs wordt als een verplicht onderdeel van het lespakket vermeld.
  3. De islamitische feesten worden op school gevierd, en islamitische voorschriften en gebruiken worden nagekomen.
  4. De niet-moslim directeuren en leerkrachten zijn niet verplicht de islam als religie te belijden.
To Top