Kwaliteit

Op een aantal manieren werkt El Wahda aan verdere kwaliteitsverbetering: werken met bekwaam personeel, goede methoden, het consequent opvolgen van de resultaten van de leerlingen en het verder ontwikkelen van onderwijs met behulp van het schoolplan. De afspraken binnen het samenwerkingsverband houdt de school als leidraad aan bij het te bepalen beleid.

Kwaliteitsverbetering dankzij goed personeel:

Nog belangrijker dan de methoden die een school gebruikt, is het personeel dat er werkzaam is. Aan hen heeft u namelijk uw kind toevertrouwd. Zij zorgen ervoor dat de materialen en de lesboeken zinvol worden gebruikt. De leerkrachten van El Wahda werken niet op eigen houtje, maar besteden veel tijd aan samenwerking en overleg. De maatschappij verandert voortdurend en dus ook het onderwijs. Nieuwe ontwikkelingen volgen we op de voet. Daarom zijn er elk schooljaar studiedagen, elke week vergaderingen voor de leerkrachten en volgen leerkrachten nascholingscursussen om hun belangrijke taak (het geven van goed onderwijs) nog beter te kunnen verrichten.

Kwaliteitsverbetering door goede methoden:

In onze school geven we les met behulp van moderne lesmethoden. Bij het kiezen van lesboeken en ander materiaal stellen we ons de vraag of de lesmethoden passen bij de onderwijsbehoeften van het kind, of het uitdagend genoeg is, het voldoende voldoet aan de leergierigheid van onze kinderen en of het past binnen de kaders van de identiteit en visie van de school.  Er zijn leerlingen die extra uitdagend werk aankunnen en leerlingen die net meer behoefte hebben aan extra herhaling en oefenstof. Ook daar letten we bij de aanschaf van methoden op en waken we erop dat er voor beide groepen onderwijs op maat aangeboden kan worden. Ten slotte kijken we ook of de methoden voldoen aan de kerndoelen die de overheid ons voorlegt

 

Kwaliteitszorg is op onze school een taak voor alle betrokkenen: bestuur, directeur, intern begeleider, leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel, maar ook medezeggenschapsraad en ouderraad. Ieder vanuit zijn eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheid. Een goede eenduidige definitie van kwaliteit is moeilijk te geven. Het begrip betekent immers voor iedereen iets anders. Kwaliteitszorg houdt op onze school onder meer het volgende in:

  • We hebben oog voor de samenhang tussen het geven van onderwijs, de schoolcondities en de zorg voor kwaliteit.
  • We benadrukken het verband tussen de leerresultaten en de gehele schoolorganisatie: leerlingen kunnen zich pas echt goed ontwikkelen als de school als geheel zich ook ontwikkelt.
  • Kwaliteitszorg zien we als een voortdurend proces waar we continu mee bezig zijn. Het is nooit af.
  • Kwaliteitszorg omvat meer dan alleen de periode op onze school. Ook volgen we de leerlingen in het voortgezet onderwijs. Door middel van contacten met deze scholen krijgen we informatie over de ontwikkeling van ‘onze’ leerlingen als ze onze school hebben verlaten.
  • Kwaliteitszorg beoogt ook een goede afgestemde samenwerking met zorginstanties buiten het onderwijs.

We proberen de kwaliteit op een planmatige wijze te verbeteren:

  • Kwaliteit meten: We gebruiken velerlei onderzoeksmiddelen om de kwaliteit te ‘meten’ en om hiaten op te sporen. Denk daarbij aan het leerlingvolgsysteem, inspectierapporten, tevredenheidsonderzoeken naar ouders, leerlingen en medewerkers van onze school, teamevaluatie, klassenbezoeken, functioneringsgesprekken e.d.
  • Kwaliteit bewaken: Hiertoe rekenen we het toezien, nalopen en controleren of onze school daadwerkelijk op koers is richting de gewenste kwaliteit. Dat doen we onder meer door het voeren van gesprekken, observaties in de groepen, bestuderen van de resultaten, en reflectie op ons handelen (analyse van gegevens op individueel, groep- en schoolniveau).
  • Kwaliteit verbeteren: Alle acties die we ondernemen om op een doeltreffende manier de gewenste kwaliteit te realiseren staan in het schoolplan. Bijvoorbeeld door aanschaf van nieuwe methodes en materialen, het volgen van cursussen en teamscholing, het ontwikkelen van een nieuw beleid, e.d.
  • Kwaliteit borgen: De gerealiseerde kwaliteit borgen we door goed vast te leggen wat we hebben afgesproken en door regelmatig samen te evalueren op individueel-, groeps- en schoolniveau.

Onze uitstroomgegevens van de afgelopen schooljaren.

Het percentage leerlingen dat naar de verschillende vormen van voortgezet onderwijs gaat, zal van jaar tot jaar wisselen. Het is afhankelijk van de samenstelling van groep 8. De groepsgrootte is ook van invloed op het beeld. Een kleine groep 8, zal een grotere schommeling laten zien. Hieronder de uitstroomgegevens van de laatste vijf jaar:

 

2013 2014 2015 2016 2017 Gemiddeld      2013-2017
VWO/HAVO 33% 45% 59% 40% 40% 43%
VMBO (T en G) 24% 5% 36% 40% 10% 23%
VMBO (K en B) 38% 50% 5% 20% 45% 32%
Praktijkonderwijs 5% 0% 0% 0% 0% 1%
VSO 0% 0% 0% 0% 5% 1%
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Aantal leerlingen 21 20 17 15 20  

 

Kwaliteitsverbetering door goede ICT-voorzieningen en middelen

In het schooljaar 2016-2017 zijn we gestart met ons voor te bereiden op onderwijs dat gericht is op 21e eeuwse kennis en vaardigheden, zowel bij de leerkrachten als bij de leerlingen. Goede ICT-kennis en voorzieningen in de school zijn daarbij van groot belang. Dat betekent dat vanaf schooljaar 2016-2017 de hele school voorzien zal zijn van een nieuw en snel netwerk, zodat we in schooljaar 2017-2018 overal in de school goed werkend internet hebben. In het nieuwe schooljaar 2017- 2018 zal een van de leerkrachten de opleiding tot ICT-coördinator gaan volgen, zodat we in de school een eigen deskundige direct bij de hand hebben. Verder zijn gaan al onze oude computers vervangen door nieuwe, snelle computers en hebben de oude smartboarden plaatsgemaakt voor splinternieuwe smartboarden met de laatste snufjes en talrijke functies. Zo is het niet alleen aangenamer werken voor de leerkrachten, maar kunnen ze hun werk veel makkelijker en efficiënter uitvoeren. Voor de leerlingen zijn er ten slotte onlangs tablets (voor de onderbouw) en laptops (voor de midden- en bovenbouw) aangeschaft. Zo heeft elke groep een eigen aantal devices waar leerlingen gebruik van kunnen maken om zelfstandig en op eigen tempo te werken en tegelijkertijd hun ICT-vaardigheden te bevorderen.

Kwaliteitsverbetering dankzij een goed leerlingvolgsysteem:

Leerkrachten registeren de gegevens van hun leerlingen o.a. aan de hand van eigen observaties en overzichtslijsten. Zij worden daarbij gesteund door diverse (zelfontworpen) observatieformulieren en overzichtslijsten. Die lijsten dienen om de ontwikkeling van de leerlingen in kaart te brengen. Op El Wahda wordt er verder een onderscheid gemaakt tussen methodegebonden overzichtslijsten en niet-methodegebonden overzichtslijsten. Die laatste zijn de Cito-toetsen. Met behulp van die toetsen kan de ontwikkeling van de leerling opgevolgd worden en een vergelijking worden gemaakt met het gemiddelde van de leerlingen uit de rest van de regio en zelfs uit de rest van het land. Naast de toetsen vinden wij het ook erg belangrijk dat we het welbevinden en de welzijn van de leerlingen niet uit het oog verliezen. Wij blijven de leerling opvolgen vanuit de gedachte dat elk kind anders is en uiteindelijk op eigen tempo de nodige kennis, vaardigheden en attituden ontwikkelt. Met behulp van bovenstaande wordt ten slotte een algemeen en breed beeld van de leerling gevormd, waarop ook de nodige beslissingen en uitspraken zich zullen baseren.

Onze onderwijsopbrengsten.

Na elke meting van de Cito-toetsen in januari en in juni worden de onderwijsopbrengsten onder de loep genomen. We bekijken in welke mate en op welke vlakken de leerlingen al dan niet vooruit zijn gegaan. Dat gebeurt op kind-, klas- en schoolniveau.

In het schooljaar 2016-2017 kunnen we vol trots zeggen dat de resultaten tijdens de meting van januari opnieuw erg goed vooruit zijn gegaan. Op het moment van schrijven, zijn de resultaten van de eindmeting in juni nog niet verwerkt.

Naast de metingen van de Cito-toetsen in alle groepen, hebben we daarnaast ook de resultaten van de Centrale Eindtoets in groep 8. In het schooljaar 2016-2017 hebben onze leerlingen, binnen de norm van de schoolgroep gescoord. Wij feliciteren alle groep 8 leerlingen van harte met dit resultaat.

Eindresultaten van 2013 – 2018.

Bovenstaande gegevens zijn in het onderstaande tabel weergegeven in relatie tot voorgaande schooljaren. Zo krijgt u een beeld van de schoolscore (gemiddelde score van de leerlingen van groep 8) op de Eindtoets. Daarbij kijken we naar de score die gecorrigeerd zijn naar leerlinggewicht. Dit leerlinggewicht is gekoppeld aan de opleiding van de ouders en de te verwachten extra begeleiding die ze vermoedelijk nodig zullen hebben. De schoolscore ligt verder steeds tussen de onder- en bovengrens.

 

Schooljaar Schoolscore (LG) Ondergrens Bovengrens
2017/2018 534,3 x x
2016/2017 533,8 530,8 536,7
2015/2016 535,9 532,8 539,0
2014/2015 538,8 530,6 534,6
2013/2014 532,7 529,9 533,9
2012/2013 531,3 529,3 533,3

X Vanwege een vernieuwing van de centrale eindtoets, wordt er dit jaar geen ondergrens of bovengrens gegeven vanuit Cito.

To Top