Kwaliteit

Op een aantal manieren werkt El Wahda aan verdere kwaliteitsverbetering: werken met bekwaam personeel, goede methoden, het consequent volgen van de resultaten van de leerlingen en het verder ontwikkelen van het onderwijs met behulp van het schoolplan. De afspraken binnen het samenwerkingsverband houdt de school als leidraad aan bij het te bepalen beleid.

Kwaliteitsverbetering dankzij goed personeel:

Belangrijker dan de methoden die een school gebruikt, zijn de mensen die er werken. Aan hen heeft u uw kind toevertrouwd. Zij zorgen ervoor dat de materialen en de lesboeken zinvol gebruikt worden. De leerkrachten van El Wahda werken niet op eigen houtje, maar besteden veel tijd aan samenwerking en overleg. De maatschappij verandert voortdurend en dus ook het onderwijs. Nieuwe ontwikkelingen volgen we op de voet. Daarom zijn er elk schooljaar studiedagen, elke week vergaderingen voor de leerkrachten en volgen leerkrachten nascholingscursussen om hun taak beter te kunnen verrichten.

Kwaliteitsverbetering door goede methoden:

In onze school geven we les met behulp van moderne lesmethoden. Bij het kiezen van lesboeken en ander materiaal stellen we ons de vraag: Kunnen kinderen goed leren met behulp van deze methoden? Ziet het materiaal er aantrekkelijk uit? Past het bij de identiteit van de school? Past het bij ons onderwijs en onze visie? Er zijn kinderen die extra moeilijk werk aan kunnen en kinderen die veel extra oefenstof nodig hebben. We letten er bij de aanschaf van methoden op of er voor beide groepen voldoende leerstof in de methode zit. Ook kijken we of de methoden voldoen aan de kerndoelen die de overheid ons stelt.

 

Kwaliteitszorg is op onze school een taak voor alle betrokkenen: bestuur, directeur, intern begeleider, leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel, maar ook medezeggenschapsraad en ouderraad. Ieder vanuit zijn eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheid. Een goede eenduidige definitie van kwaliteit is moeilijk te geven. Het begrip betekent immers voor iedereen iets anders. Kwaliteitszorg houdt op onze school onder meer het volgende in:

  • We hebben oog voor de samenhang tussen het geven van onderwijs, de schoolcondities en de zorg voor kwaliteit.
  • We benadrukken het verband tussen de leerresultaten en de gehele schoolorganisatie: leerlingen kunnen zich pas echt goed ontwikkelen als de school als geheel zich ook ontwikkelt.
  • Kwaliteitszorg zien we als een voortdurend proces waar we continu mee bezig zijn. Het is nooit af.
  • Kwaliteitszorg omvat meer dan alleen de periode op onze school. Ook volgen we de leerlingen in het voortgezet onderwijs. Door middel van contacten met deze scholen krijgen we informatie over de ontwikkeling van ‘onze’ leerlingen als ze onze school hebben verlaten.
  • Kwaliteitszorg beoogt ook een goede afgestemde samenwerking met zorginstanties buiten het onderwijs.

We proberen de kwaliteit op een planmatige wijze te verbeteren:

  • Kwaliteit meten: We gebruiken velerlei onderzoeksmiddelen om de kwaliteit te ‘meten’ en om hiaten op te sporen, bijvoorbeeld het leerlingvolgsysteem, inspectierapporten, tevredenheidsonderzoeken voor ouders, leerlingen en medewerkers van onze school, teamevaluatie, klassenbezoeken, functioneringsgesprekken e.d.
  • Kwaliteit bewaken: Hiertoe rekenen we het toezien, nalopen en controleren of onze school daadwerkelijk op koers is richting gewenste kwaliteit. Dit doen we onder meer door het voeren van gesprekken, observaties in de groepen, bestuderen van de resultaten, reflectie op ons handelen (analyse van gegevens op individueel, groep- en schoolniveau).
  • Kwaliteit verbeteren: Alle acties die we ondernemen om op een doeltreffende manier de gewenste kwaliteit te realiseren staan in het schoolplan. Bijvoorbeeld door aanschaf van nieuwe methodes en materialen, het volgen van cursussen en teamscholing, ontwikkelen van nieuw beleid, e.d.
  • Kwaliteit borgen: De gerealiseerde kwaliteit borgen we door goed vast te leggen wat we hebben afgesproken en door regelmatig samen te evalueren op individueel-, groeps- en schoolniveau.

Onze uitstroomgegevens van de afgelopen schooljaren.

Het percentage leerlingen dat naar de verschillende vormen van voortgezet onderwijs gaat, zal van jaar tot jaar wisselen. Het is afhankelijk van de samenstelling van groep 8. De groepsgrootte is ook van invloed op het beeld. Een kleine groep 8, zal een grotere schommeling laten zien. Hieronder de uitstroomgegevens van de laatste vijf jaar:

 

2013 2014 2015 2016 2017 Gemiddeld      2013-2017
VWO/HAVO 33% 45% 59% 40% 40% 43%
VMBO (T en G) 24% 5% 36% 40% 10% 23%
VMBO (K en B) 38% 50% 5% 20% 45% 32%
Praktijkonderwijs 5% 0% 0% 0% 0% 1%
VSO 0% 0% 0% 0% 5% 1%
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Aantal leerlingen 21 20 17 15 20  

 

Kwaliteitsverbetering door goede ICT-voorzieningen en middelen

In het schooljaar 2016-2017 zijn we gestart met ons voor te bereiden op onderwijs dat gericht is op 21-eeuwse kennis en vaardigheden, zowel bij de leerkrachten als bij de leerlingen. Goede ICT kennis en voorzieningen in de school zijn daarbij van groot belang. Dat betekent dat schooljaar 2016-2017 de hele school voorzien is van een nieuw snel  netwerk, zodat we in schooljaar 2017-2018 overal in de school goed werkend internet hebben. In het nieuwe schooljaar 17-18 zal een van de leerkrachten de opleiding tot ICT-coordinator gaan volgen, zodat we in de school een eigen deskundige collega direct bij de hand hebben. We gaan al onze oude computers vervangen door nieuwe, snelle computers zodat de leerkrachten hun werk gemakkelijker kunnen uitvoeren. Voor de leerlingen gaan we ICT-apparatuur aanschaffen, zodat ook zij sneller en effectiever met hun eigen werk vooruit kunnen. Welke devices we gaan aanschaffen, ipads, tablets o.i.d., dat moeten we nog besluiten. Wij zullen de ouders op de hoogte houden van deze ontwikkelingen.

Kwaliteitsverbetering dankzij een goed leerlingvolgsysteem:

In de groepen registreren de leerkrachten gegevens van de leerlingen o.a. aan de hand van hun eigen observaties. Zij worden hierbij gesteund door diverse door onszelf ontworpen overzichtslijsten. Dit zijn lijsten om de ontwikkeling van de leerlingen op te vermelden. Wij maken op El Wahda onderscheidt tussen methodegebonden overzichtslijsten en niet-methodegebonden overzichtslijsten. Deze laatste zijn de Cito-toetsen. Met behulp van deze toetsen kunnen we de ontwikkeling van de leerling volgen en vergelijken met de prestaties van de leerlingen in de regio en zelfs met de leerlingen in het gehele land. Naast deze toetsen vinden wij het belangrijk dat wij de menselijke kant niet uit het oog mogen verliezen. Wij blijven de leerling volgen vanuit de gedachte dat een mens zijn kennis, vaardigheden en zijn attituden moet ontwikkelen. Over deze drie deelvaardigheden probeert de school zich een duidelijk beeld te vormen van de leerling, en zal hierop haar uitspraken baseren.

Onze onderwijsopbrengsten.

Na elke meting met de Cito-toetsen, in januari en in juni, bekijken we de onderwijsopbrengsten. Zijn onze leerlingen voldoende vooruit gegaan?

In het schooljaar 2016-2017 kunnen we vol trots zeggen dat de resultaten op de meting van januari opnieuw weer heel goed vooruit gegaan zijn. Op het moment van schrijven, zijn de resultaten van de eindmeting in juni nog niet verwerkt.

Naast de metingen van de Cito-toetsen in alle groepen, hebben we natuulijk ook de resultaten van de Centrale Eindtoets groep 8. In het schooljaar 2016-2017 hebben onze leerlingen, zoals we ook van ze hadden verwacht, binnen de norm van de schoolgroep  gescoord. Wij feliciteren alle groep 8 leerlingen van harte met dit reslutaat.

Eindresultaten van 2013 – 2018.

Bovenstaande gegevens zijn in het onderstaande tabel weergegeven in relatie tot voorgaande schooljaren. Zo krijgt u een beeld van de schoolscore (gemiddelde van de leerlingen van groep 8) op de Eindtoets. We kijken naar de schoolscore, die gecorrigeerd wordt naar leerlingengewicht. Dit leerlingengewicht is gekoppeld aan de opleiding van de ouders en de te verwachten extra begeleiding die ze waarschijnlijk nodig zullen hebben. De schoolscore ligt steeds tussen de onder- en bovengrens.

 

Schooljaar Schoolscore (LG) Ondergrens Bovengrens
2017/2018 534,3 x x
2016/2017 533,8 530,8 536,7
2015/2016 535,9 532,8 539,0
2014/2015 538,8 530,6 534,6
2013/2014 532,7 529,9 533,9
2012/2013 531,3 529,3 533,3

X Vanwege een vernieuwing van de centrale eindtoets, wordt er dit jaar geen ondergrens of bovengrens gegeven vanuit Cito.

To Top