Passend primair onderwijs in Zuid Limburg

Schoolbesturen van het primair onderwijs hebben de opdracht om voor alle leerlingen passend onderwijs te organiseren. De schoolbesturen werken daarom zoveel mogelijk samen om zo een degelijke invulling te geven aan hun zorgplicht.

Elk kind heeft recht op passend onderwijs, ongeacht de achtergrond of het niveau van het kind. Passend onderwijs wordt door scholen en schoolbesturen vormgegeven in het ondersteuningscontinuüm. Daarin vinden we de  hoogwaardige basisondersteuning en de extra ondersteuning terug.

De uitvoering vindt plaats in afstemming met ketenpartners. Het doel is om zoveel mogelijk regulier te werken en thuisnabij in één integraal plan binnen de beschikbare middelen. Daarvoor werken schoolbesturen samen in een samenwerkingsverband. Dat samenwerkingsverband is faciliterend bij het vormgeven van de collectieve verantwoordelijkheid.

In de regio Zuid-Limburg zijn er drie samenwerkingsverbanden binnen het PO:
Regio Westelijke Mijnstreek: Beek, Schinnen, Sittard-Geleen en Stein.
Regio Maastricht-Heuvelland: Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul
Regio Heerlen eo: Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth,
Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal.

Bovenstaande samenwerkingsverbanden in Zuid-Limburg werken nauw samen, zowel op beleidsmatig vlak als op vlak van uitvoering. Meer informatie over de samenwerkingsverbanden kunt u terugvinden op de website: www.passendonderwijszuid.nl

 

Dekkend aanbod

Het samenwerkingsverband organiseert een dekkend aanbod, waarin alle leerlingen een passende plek vinden. Voor leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte wordt zo goed mogelijk passend onderwijs gerealiseerd. Daarvoor werken de scholen in het samenwerkingsverband samen. Op Zuid-Limburgs niveau ontstaat een ondersteuningscontinuüm van reguliere tot extra ondersteuning binnen de samenwerkingsverbanden.

 

Ondersteuningscontinuüm

Het ondersteuningscontinuüm bestaat uit 5 niveaus:

  • Ondersteuningsniveau 1: Onderwijs in de groep
  • Ondersteuningsniveau 2: Ondersteuning in de groep
  • Ondersteuningsniveau 3: Ondersteuning op school met interne deskundigen
  • Ondersteuningsniveau 4: Ondersteuning op school met externe specialisten
  • Ondersteuningsniveau 5: Extra ondersteuning speciaal (basis)onderwijs

In het samenwerkingsverband wordt een onderscheid gemaakt tussen basisondersteuning en extra ondersteuning. Alle basisscholen bieden de basisondersteuning (ondersteuningsniveau 1 tot en met 4) aan. Dat doen zij autonoom of met behulp van netwerkpartners. Ondersteuningsniveau 5 is extra ondersteuning op in het speciaal (basis)onderwijs.

Elke school heeft verder ook een schoolondersteuningsprofiel: dit is een beschrijving van de voorzieningen die zijn getroffen voor leerlingen die ondersteuning nodig hebben. Het schoolondersteuningsprofiel geeft een beeld van de wijze waarop scholen het ondersteuningscontinuüm vormgeven. Het schoolondersteuningsprofiel kunt u terugvinden op de website van de school.

Contactinformatie

 

Samenwerkingsverband Westelijke Mijnstreek

Adres:          Eloystraat 1a

6166 XM Geleen

Directeur:      Tiny Meijers-Troquet

Telefoon:       085 – 488 12 80

E-mail:          t.meijers@swvpo-wm.nl

Samenwerkingsverband Maastricht-Heuvelland

Adres:          Nieuw Eyckholt 290E
6419 DJ Heerlen

Directeur:      Doreen Kersemakers

Telefoon:       085 – 488 12 80

E-mail:          info-po@swvzl.nl

 

Samenwerkingsverband Heerlen en omstreken

Adres:          Nieuw Eyckholt 290E
6419 DJ Heerlen

Directeur:      Doreen Kersemakers

Telefoon:       085 – 488 12 80

E-mail:         info-po@swvzl.nl

Aanmelding, zorgplicht en toelaatbaarheid tot speciaal (basis) onderwijs

Er is een (wettelijk) onderscheid tussen aanmelding enerzijds en toelating, plaatsing en inschrijving anderzijds.

Aanmelding is enkel een verzoek tot toelating en plaatsing. Inschrijving volgt na een positief besluit tot toelating en plaatsing.

Ouders melden hun kind schriftelijk, minimaal 10 weken voorafgaand aan de gewenste plaatsing, aan bij de school van voorkeur en geven bij de aanmelding aan bij welke school of scholen eveneens om toelating is verzocht. Aanmelding is mogelijk vanaf de dag waarop het kind de leeftijd van 3 jaar bereikt. De verantwoordelijkheid voor tijdig plaatsen begint dus op het moment dat de leerling schriftelijk wordt aangemeld bij een school in het samenwerkingsverband. Aanmelding betekent dus niet automatisch plaatsen. Ouders stellen de school op de hoogte als zij vermoeden dat hun kind ondersteuning nodig heeft. Bij de eerste aanmelding in het primair onderwijs is die informatie, eventueel aangevuld met informatie van een voorschoolse voorziening, de belangrijkste basis voor de school van voorkeur om vast te stellen wat (welke ondersteuning) het kind nodig heeft. Indien ouders er om verzoeken, moet het samenwerkingsverband onafhankelijk extern deskundigenadvies inzetten ter beoordeling van een verzoek om ondersteuning.

 

Er is geen sprake van een voorgeschreven of uniform aanmeld- en inschrijfformulier vanuit het samenwerkingsverband. Besturen en scholen hanteren eigen formulieren die op de website van de school staan. Scholen verstrekken algemene informatie over de school aan ouders. Aan een verzoek tot aanmelding geeft een school gehoor, waarbij de afspraak geldt dat niet mondeling wordt doorverwezen.

De school beslist, binnen zes weken na aanmelding, of de leerling kan worden toegelaten. Die periode kan éénmaal en met maximaal vier weken worden verlengd. Als een school de leerling niet kan plaatsen, zoekt de school (of het schoolbestuur) een passende onderwijsplek op een andere school. Dat kan een reguliere school zijn of een school voor speciaal (basis)onderwijs. Belangrijk daarbij is dat een goede balans wordt gevonden tussen de wensen van ouders en de mogelijkheden van scholen. Indien extra ondersteuning in het speciaal (basis)onderwijs nodig is, wordt een toelaatbaarheidstraject gestart. Het samenwerkingsverband neemt een besluit over de goedkeuring omtrent het plaatsen van de leerling in het speciaal (basis)onderwijs. Ook stelt het samenwerkingsverband het beleid en de procedure vast met betrekking tot de plaatsing van leerlingen voor wie de periode waarop de toelaatbaarheidsverklaring betrekking heeft, is verstreken.

 

Wanneer een leerling van school verandert, dragen de betrokken scholen in overleg met de ouders gezamenlijk zorg voor een goede overgang naar de nieuwe school met een warme overdracht volgens de afspraken binnen het samenwerkingsverband.

 

Meer informatie in het algemeen en over de toelaatbaarheid tot speciaal (basis)onderwijs in het bijzonder, kunt u terug vinden op de website www.passendonderwijszuid.nl

To Top