De grondslag van El Wahda

De grondslag van El Wahda is islamitisch en gebaseerd op de Koran en de soennah (levenswijze van de profeet). De naam El Wahda is verwant aan het Arabische woord  ‘Eenheid’. Eenheid is een belangrijk begrip in de islam. Zo is het geloof in de Eenheid van Allah, de Verhevene, de basis van onze religie.

Allah, de Verhevene, zegt hierover in de Koran:

Zeg:
Allah is Eén.
Allah is de Onafhankelijke, waar alles en iedereen van afhankelijk is.
Hij heeft niet verwekt, noch is Hij verwekt
En niets of niemand is aan Hem gelijk

Daarnaast is Eenheid van de moslimgemeenschap essentieel voor het opbouwen van een sterke individuele (IK) en gemeenschappelijke (WIJ) identiteit. Onderlinge verschillen in culturele afkomst en uitingsvormen zijn ondergeschikt. Dit vraagt “nederigheid” van de individu (IK) aan de eenheid (WIJ) die gevormd wordt door het geloof in de Ene God, de Schepper van de hemelen en de aarde en alles wat ertussen is. In zijn afscheidsbedevaart zei de Profeet (vrede zij met hem) daarover:

De gehele mensheid stamt af van Adam en Eva. Een Arabier is dus niet beter dan een niet-Arabier en een niet-Arabier is ook niet beter dan een Arabier. Noch is een blanke beter dan een zwarte, en een zwarte is niet beter dan een blanke. Alleen wat betreft vroomheid en het doen van goede daden kan de ene moslim zich onderscheiden van de ander! Leer dat elke moslim een broeder is van een andere moslim en dat alle moslims bij elkaar één broederschap vormen.

Ook in opvoedkundige zin streven wij naar eenheid, zowel thuis als op school. Om die reden is een goed contact met de ouders van groot belang, in de vorm van een actieve ouderbetrokkenheid. Een goede onderlinge afstemming en communicatie is immers in het belang van het kind. In de school (team/WIJ) werken wij ook actief aan die Eenheid; aan een goede communicatie en afstemming onderling. (zie visie/missie)

De islam is een religie die streeft naar een actieve deelname aan het maatschappelijke leven. Door het versterken van de eigen islamitische identiteit willen wij onze leerlingen een goede basis meegeven om op te groeien tot zelfbewuste en verantwoordelijke burgers. Een moslim is immers verantwoordelijk voor zijn eigen daden ten opzichte van zijn Schepper, zijn medemens, zijn naaste omgeving en de wereld als geheel. Actief burgerschap en sociale integratie zijn dus geen vreemde begrippen in de islam. Integendeel, het zijn essentiële onderdelen hiervan. In de Koran zegt Allah, de Verhevene, hierover:

 O mensheid, Wij hebben jullie geschapen uit een man en een vrouw en Wij hebben jullie tot volken en stammen gemaakt, opdat jullie elkaar leren kennen.

Soerah (Hoofdstuk) al Hoedjoeraat (49), 13.

In ons onderwijs benadrukken we het belang van bepaalde waarden en normen. Met name respect voor elkaar, vinden wij heel belangrijk. Respect betekent aanzien, eerbied of waardering, die men heeft voor (of ontvangt van) iemand vanwege zijn kwaliteiten, prestaties of vaardigheden. Het woord betekent oorspronkelijk omzien naar, en vandaar rekening houden met. Respect dat men heeft voor (of ontvangt van) iemand, vanuit het hart en vanuit de daden. De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd:

Allah kijkt niet naar iemands uiterlijk of bezit, hij kijkt echt naar jullie harten en daden

Moeslim

De islam is, behalve een geloof, een levenswijze die de moslim in relatie stelt met zijn omgeving. Om die reden blijft de herkenbaarheid van de identiteit op El Wahda niet beperkt tot de godsdienstlessen. Zij wordt op een natuurlijke wijze geïntegreerd in het reguliere curriculum. Leren en kennis opdoen is een belangrijk aspect in het leven van een moslim.

De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Leer van wieg tot graf”, en het eerste woord van de Koran was “Iqra’!”, Lees!

 Door de integratie van deze uitgangspunten ontstaat een principe van kwalitatief hoog onderwijs in een islamitisch kader. Onze opdracht is om de leerlingen te begeleiden bij het ontwikkelen van hun eigen identiteit als Nederlandse burgers, die islamitische waarden en normen als leidraad voor hun leven nemen.

Missie

IBS El Wahda streeft naar maximale cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling voor elke leerling. Onze islamitische grondslag is een belangrijke inspiratie bij het ontwerpen en geven van onderwijs dat de leerlingen helpt bij het ontwikkelen van een identiteit en bij het vinden van een passende plaats in onze samenleving.

Wij doen dat door in ons onderwijs veel aandacht te schenken aan de individuele behoeften van onze leerlingen. We leren hen hoe in de school en straks buiten de school constructief gedrag ontwikkeld wordt zodat veiligheid, vertrouwen en welbevinden voor iedereen optimaal gerealiseerd kan worden.

We streven naar een zo gunstig mogelijk doorstroom perspectief voor elke leerling. We doen dat door goed, uitdagend en inspirerend onderwijs te bieden. We zoeken nadrukkelijk naar pedagogische samenwerking met de ouders.

Als professionals leren we van en met elkaar en van en met de leerlingen. We investeren in de deskundigheid van het personeel. We weten dat wij alleen onze ambitie niet kunnen waarmaken. We zoeken daarom actief naar samenwerking met instituten en bedrijven om ons heen.

Visie

Een visie omvat het referentiekader, de overtuiging en de opvattingen van de organisatie. Het geeft de kijk van de organisatie op het leven en de maatschappij weer. Een sterke visie beschrijft de kernideologie van de organisatie. Een visie blijft.

 

Belangrijke elementen van de visie van de school zijn:

  • Uitgangspunt is dat ieder kind goed is. De school zal zich inspannen om tegemoet te komen aan de behoeften van elke individuele leerling.
  • Kwalitatief goed onderwijs dat voorbereid op de maatschappij met een islamitische rugzak staat centraal.
  • Actief burgerschap en sociale integratie zijn richtinggevend voor pedagogiek en didactiek.
  • De betekenis van de naam ‘El Wahda’ (eenheid) zien we terug in de manier waarop team en bestuur samen werken aan de realisatie van het schoolontwerp.
  • De grondslag van de school zoals die door het bestuur zal worden verwoord biedt de kaders waarbinnen de school zich ontwikkelen zal.
To Top