DE KWALITEIT VAN ONS ONDERWIJS

El Wahda werkt op een aantal manieren aan verdere kwaliteitsverbetering.  Zo wordt er gewerkt met bekwaam personeel en doelgerichte methoden. Daarnaast worden de resultaten van onze leerlingen consequent opgevolgd en wordt het onderwijs met behulp van het schoolplan verder ontwikkeld.

We onderzoeken onze schoolkwaliteit met behulp van het kwaliteitsinstrument ‘WMK’. WMK staat voor ‘Werken Met Kwaliteit’. Met behulp van dit instrument wordt er een meerjarenplanning opgesteld, waarin de kwaliteitszorg op korte en lange termijn onderzocht en ontwikkeld wordt.

 

Doel

Met behulp van het WMK bepalen we welke thema’s we onderzoeken. Zo zijn er vragenlijsten met betrekking tot veiligheid, onderwijskwaliteit en de samenwerking met ouders. Gedurende een schooljaar worden er vragenlijsten uitgezet voor leerlingen, ouders en leerkrachten. Het team maakt vervolgens een QuickScan en het MT de schooldiagnose. Die uitslagen worden nadien geanalyseerd, zodat we aan de slag kunnen gaan met eventuele aandachtspunten. Wat betreft de tevredenheidsvragenlijsten van het schooljaar 2018 – 2019 was de uitslag zeker positief! Meer details omtrent die uitslagen, kunt u verder op onze website vinden.

Vragenlijsten leerkrachten

Quickscan schooljaar 2020-2021

In april 2021 is de vragenlijst ‘Quickscan’ afgenomen voor het schooljaar 2020-2021. Het aantal respondenten was 16, een percentage van 84%. Volgens de norm van WMK is dit ‘uitstekend’.

De uitslagen zijn weergegeven op een schaal van 1 tot 4, waarbij 1 de minimumscore is en 4 de maximumscore:

Thema: Score El Wahda Score landelijk
Gebruik leertijd 3,35
Instructie geven 3,32 3,34
Eigenaarschap leerlingen 3,36
Groepsdynamisch onderwijs 3,38
Ons schoolconcept 3,32
Differentiatie 3,30
Cijfer schaal 1 tot 10 8,4

Waar leerkrachten tevreden over zijn:

 • Het effectieve gebruik van de leertijd
 • Het concept en de implementatie van groepsdynamisch onderwijs
 • Het eigenaarschap van leerlingen in het onderwijsproces

Waar wij aandacht aan besteden, onze actiepunten:

 • De differentiatie binnen de groepen
 • Het geven van effectieve instructies
 • Het scherper formuleren van de vragen van de quickscan

 

Quickscan schooljaar 2019-2020

In november 2020 is de vragenlijst ‘Quickscan’ van WMK voor het schooljaar 2019-2020 afgenomen. Deze is door de coronasluiting een halfjaar verschoven. Het aantal respondenten was 9, een percentage van 50%. Volgens de norm van WMK is dit ‘voldoende’.

De uitslagen zijn weergegeven op een schaal van 1 tot 4, waarbij 1 de minimumscore is en 4 de maximumscore:

Thema: Score El Wahda Score landelijk
Educatief Partnerschap 3,48 3,56
VVE 3,34
Wetenschap en Technologie 2,94
Opbrengsten 3,33 3,35
Kwaliteitszorg, Burgerschap en Integratie 2,89 2,95
Didactisch Handelen 3,34 3,34
Hoogbegaafdheid 2,70
Cijfer schaal 1 tot 10 8,1

Waar de leerkrachten tevreden over zijn:

 • Het didactisch handelen van collega’s
 • De leeropbrengsten

Waar wij aandacht aan besteden, onze actiepunten:

 • Het aanbod en de expertise omtrent wetenschap en technologie
 • Het verder uitwerken van beleid hoogbegaafdheid
 • Meer inzetten op burgerschap

 

Quickscan schooljaar 2018-2019

In maart 2019 heeft het team een vragenlijst ingevuld met een aantal respondenten van 14, een percentage van 82%.

De uitslagen zijn weergegeven op een schaal van 1 tot 4, waarbij 1 de minimumscore is en 4 de maximumscore:

Thema: Score El Wahda Score landelijk
Kwaliteit 3.29 3.43
Schoolklimaat 3 3.28
Veiligheid 3.12 3.50
Welbevinden 3.25 3.59
Pedagogisch handelen 3.33 3.61
Lesgeven 3.19 3.39
Ondersteuning 3.04 3.24
Informatie 3.11 3.36
Cijfer schaal 1 tot 10 7.7

Waar de leerkrachten tevreden over zijn:

 • Het pedagogisch handelen van collega’s
 • De kwaliteit van de leerkrachten

Waar wij aandacht aan besteden, onze actiepunten:

 • De uitstraling van de leeromgeving
 • De uitstraling van het gebouw en de klassen.
 • Een concrete effectieve ondersteuningsstructuur

Tevredenheidsvragenlijst ouders

Vragenlijst mentaal welbevinden schooljaar 2020-2021

Door de coronaperiode is door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) geïnitieerd. Voor dit NPO is het mentale welbevinden van de leerlingen ten tijde van de lockdown geëvalueerd. Hiervoor is een vragenlijst opgesteld vanuit WMK.

Het aantal respondenten was 75, een percentage van 66%. Dit is volgens de norm van WMK ‘goed’.

De ouders zijn bevraagd op de positieve gevoelens, de negatieve gevoelens en het gemis van hun kinderen tijdens de lockdown.

De uitslagen zijn weergegeven op een schaal van 1 tot 4, waarbij 1 de minimumscore is en 4 de maximumscore. Behalve de cijfers voor de periode tijdens en na de lockdown. Die is weergegeven op een schaal van 1 tot 10.

Thema: Score El Wahda
Positieve gevoelens 2,96
Negatieve gevoelens 3,33
Gemis 1,92
Cijfer tijdens lockdown 6,6
Cijfer na lockdown 7,7

Aan de hand van de resultaten van de vragenlijst is te zien dat met name het gemis een belangrijk aspect is geweest tijdens de lockdown. Kinderen misten hun vriendjes en vriendinnetjes, de leerkracht en de dagelijkse routine. Een deel van de zorgen wordt wel weggenomen door het feit dat van negatieve gevoelens minder sprake was. Kinderen voelden zich volgens ouders tijdens de lockdown minder gelukkig (positieve gevoelens), maar niet per definitie ongelukkig of verdrietig (negatieve gevoelens).

 

Tevredenheidsvragenlijst schooljaar 2018-2019

In maart 2019 hebben wij een vragenlijst laten invullen door de ouders van onze leerlingen, met een aantal respondenten van 99.

De uitslagen zijn weergegeven op een schaal van 1 tot 4, waarbij 1 de minimumscore is en 4 de maximumscore.

Thema: Score El Wahda Score landelijk
Kwaliteit 3.60 3.41
Schoolklimaat 3.39 3.29
Veiligheid 3.52 3.23
Welbevinden 3.71 3.46
Pedagogisch handelen 3.58 3.53
Lesgeven 3.46 3.39
Ondersteuning 3.27 3.23
Informatie 3.27 3.04
Cijfer schaal 1 tot 10 8.3

Waar de ouders tevreden over zijn:

 • De kwaliteit van de school
 • De veiligheid van de leerlingen
 • Het welbevinden van hun zoon/ dochter op school

Waar ouders vinden dat we meer aandacht aan mogen besteden:

 • Het delen van informatie met ouders
 • Extra ondersteuning bij specifieke onderwijsbehoeften

Vragenlijsten leerlingen

Vragenlijst mentaal welbevinden 2020-2021

Door de coronaperiode is door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) geïnitieerd. Voor dit NPO is het mentale welbevinden van de leerlingen ten tijde van de lockdown geëvalueerd. Hiervoor is een vragenlijst opgesteld vanuit WMK.

Het aantal respondenten was 83, een percentage van 92%. Dit is volgens de norm van WMK ‘uitstekend’.

De leerlingen zijn bevraagd op de positieve gevoelens, de negatieve gevoelens en het gemis tijdens de lockdown.

De uitslagen zijn weergegeven op een schaal van 1 tot 4, waarbij 1 de minimumscore is en 4 de maximumscore. Behalve de cijfers voor de periode tijdens en na de lockdown. Die zijn weergegeven op een schaal van 1 tot 10.

Thema: Score El Wahda
Positieve gevoelens 2,74
Negatieve gevoelens 3,20
Gemis 2,25
Cijfer tijdens lockdown 7,0
Cijfer na lockdown 8,1

Met name het gemis van de vriendjes en vriendinnetjes, de leerkracht en het ‘gewone leventje’ hebben tot minder positieve gevoelens geleid bij de leerlingen. Het feit dat er verder weinig negatieve gevoelens waren, herstelt een deel van de zorgen. De leerlingen geven aan dat ze ze bijvoorbeeld niet echt gelukkig voelden, maar op het moment dat gevraagd wordt of ze zich ongelukkig of verdrietig voelen, benoemen zij van niet. Het is daarentegen wel een goed teken dat de leerlingen blijkbaar positief over de school/groep/leerkrachten denken. Ze missen dit niet voor niets. Het laat zien dat de relatie onderling en met de leerkracht essentieel is voor hen.

 

Tevredenheidsvragenlijst schooljaar 2018-2019

In maart 2019 hebben wij een vragenlijst laten invullen door de leerlingen van groep 6/7 en 7/8, met een aantal respondenten van 53, een percentage van 90%.

De uitslagen zijn weergegeven op een schaal van 1 tot 4, waarbij 1 de minimumscore is en 4 de maximumscore.

Thema: Score El Wahda Score landelijk
Kwaliteit 3.16 3.57
Schoolklimaat 2.79 3.36
Veiligheid 3.09 3.38
Welbevinden 2.92 3.22
Pedagogisch handelen 3.26 3.67
Lesgeven 3.62 3.64
Ondersteuning 3.32 3.49
Informatie 2.90 3.20
Cijfer schaal 1 tot 10 7.1

Waar de leerlingen heel tevreden over zijn:

 • De manier van lesgeven van onze leraren
 • De hoeveelheid kennis en het aanbod zelf

Waar wij aandacht aan besteden, onze actiepunten:

 • De uitstraling van het gebouw en de klassen
 • Het meer betrekken van onze leerlingen bij de kwaliteit van de school

Daarnaast streeft El Wahda te allen tijde naar een school waar kinderen zich geborgen, veilig en thuis voelen. Dat streefdoel wordt dan ook steeds op de eerste plaats gezet. Bij (vermoeden) van eventuele pestgedrag zal er onmiddellijk ingegrepen worden, zodanig dat kinderen op school een veilig sociaal klimaat ervaren.

To Top