De medezeggenschapsraad

Bij IBS El Wahda is, net als bij iedere andere basisschool, een medezeggenschapsraad (MR) aangesteld. Via de MR kunnen ouders en personeel invloed uitoefenen op het beleid van de school.

 

Taken en bevoegdheden

De MR heeft algemene bevoegdheden, taken en informatierechten en tevens een aantal advies- en instemmingsrechten. Deze bevoegdheden zijn beschreven in de Wet Medezeggenschap op Scholen, (WMS) maar ook in het reglement van de MR dat elders op deze site is te vinden. Deze bevoegdheden worden uitgeoefend jegens het bevoegd gezag of namens het bevoegd gezag.

 

De MR kent een ouderdeel en een personeelsdeel. Deze delen vertegenwoordigen respectievelijk de ouders van leerlingen en het personeel van de school. Momenteel wordt het ouderdeel gevormd door:  Kelly Poels en Nisrin Mrabt.

Het personeelsdeel wordt gevormd door Claire Vranken en Mohammed Aitalla.

Verschil met de oudervereniging:

De MR en de oudervereniging spannen zich beide in om onze school een goede school te maken en te houden.

De MR bestaat zowel uit ouders als uit personeel en houdt zich meer bezig met het beleid en de organisatie van de school. De MR heeft een formele, wettelijk geregelde, taak en vormt de formele representant van ouders naar het bevoegd gezag.

Missie: Waar staan we voor?

De MR wil samenhang bieden tussen personeel, ouders en schoolleiding. Dit doet zij door op transparante wijze met hen te communiceren en te adviseren over de kwaliteit van het onderwijs en omtrent de veiligheid van kinderen. De MR zet zich in om die kernwaarden te bewaken. Onder de kwaliteit van het onderwijs verstaat de MR onderwijs dat – door geschoolde leerkrachten gegeven wordt, – aansluit/beantwoord bij het opgestelde zorgplan – regelmatig vernieuwd wordt, zodat gebruik gemaakt wordt van moderne methoden. Onder de veiligheid van kinderen (en personeel) verstaat de MR zowel de letterlijke als de figuurlijke veiligheid.

 

Gezondheid

Elk kind moet op school kunnen functioneren zonder gevaar voor zijn/haar gezondheid. De school biedt optimale kansen aan kinderen zich te ontwikkelen tot zelfstandige, evenwichtig ontplooide, verantwoordelijke personen en er is respect voor ieders kwaliteiten.

 

Visie: hoe zien we ons zelf acteren, in welke omgeving, wat is belangrijk? Het streven van de MR is goed bekend te zijn bij ouders en leerkrachten. Daarvoor geeft de MR heldere informatie over haar activiteiten aan team en ouders. De jaarplanning is hiervoor een goed hulpmiddel. De MR werkt vanuit input van ouders en team. Zij staat open voor vragen, opmerkingen, ideeën en reacties van ouders en leerkrachten. Er zijn korte directe lijnen met de directie; informeel waar het kan, formeel waar het moet. De MR is op de hoogte van de ontwikkeling van goed en veilig onderwijs in de breedste zin van het woord en heeft een participerende en actieve rol in vernieuwend onderwijs.

To Top