De medezeggenschapsraad

Bij IBS El Wahda is ook een medezeggenschapsraad (MR) aangesteld. Via de MR kunnen ouders en personeel op die manier invloed uitoefenen op het beleid van de school.

 

Taken en bevoegdheden

De MR heeft algemene bevoegdheden, taken en informatierechten en tevens een aantal advies- en instemmingsrechten. Die bevoegdheden zijn beschreven in de Wet Medezeggenschap op Scholen, ‘(WMS)’ maar ook in het reglement van de MR dat elders op deze site is te vinden. Die bevoegdheden worden uitgeoefend namens het bevoegd gezag.

 

De MR kent een ouderdeel en een personeelsdeel. Die delen vertegenwoordigen respectievelijk de ouders van leerlingen en het personeel van de school. Momenteel wordt het ouderdeel gevormd door:  Kelly Poels en Nisrin Mrabt.

Het personeelsdeel wordt gevormd door Claire Vranken en Mohammed Aitalla.

Verschil met de oudervereniging:

De MR en de oudervereniging spannen zich beide in om van onze school een nog betere school te maken en dat ook zo te behouden.

De MR

De MR bestaat zowel uit ouders als uit personeel en houdt zich onder meer bezig met het beleid en de organisatie van de school. De MR heeft een formele, wettelijk geregelde taak en vormt de formele representant van ouders ten opzichte van het bevoegd gezag.

Missie: Waar staan we voor?

De MR wil samenhang bieden tussen personeel, ouders en de schoolleiding. Dat doet zij door op transparante wijze met hen te communiceren en hen te adviseren over de kwaliteit van het onderwijs en de veiligheid van onze kinderen.

De MR heeft oog op een aantal kernwaarden van goed onderwijs en waakt er dus over dat: onderwijs wordt gegeven door kwalitatief geschoolde leerkrachten, aansluit bij het opgestelde zorgplan en regelmatig wordt vernieuwd zodanig dat de laatste onderwijsvernieuwingen geïntegreerd worden. Onder de veiligheid van kinderen (en personeel) verstaat de MR zowel de fysieke als de mentale en emotionele veiligheid.

 

Gezondheid

Elk kind moet op school kunnen functioneren zonder gevaar voor zijn/haar gezondheid. De school biedt kinderen daarom optimale kansen aan om zich te ontwikkelen tot zelfstandige, evenwichtig ontplooide, verantwoordelijke personen met respect voor ieders kwaliteiten.

 

Visie: Het streefdoel van de MR is goed bekend te zijn bij zowel ouders als leerkrachten. Daarvoor geeft de MR heldere informatie over haar activiteiten aan het team en de ouders. De jaarplanning is daarvoor een goed hulpmiddel om plaats te maken voor overdracht en communicatie.

Daarnaast werkt de MR vanuit input van ouders en het team. Zo staat de MR steeds open voor vragen, opmerkingen, ideeën en reacties van ouders en leerkrachten. Er zijn daarbij korte directe lijnen met de directie; informeel waar het kan, formeel waar het moet. De MR is op de hoogte van de ontwikkeling van goed en veilig onderwijs in de breedste zin van het woord en heeft een participerende en actieve rol in vernieuwend onderwijs.

To Top