Toelating en verwijdering (artikel 40 WPO)

Het schoolbestuur besluit over de toelating en de verwijdering van leerlingen. In de praktijk handelt de directeur in kwesties van in- en uitschrijven namens het schoolbestuur [hierna bestuur]. De toelating mag niet afhankelijk worden gesteld van een geldelijke bijdrage van de ouders. Het bestuur heeft met ingang van 1 augustus 2014 een zorgplicht om voor alle leerlingen die worden aangemeld, of staan ingeschreven, een zo passend mogelijk onderwijsaanbod te doen. De aanmelding van leerlingen voor toelating geschiedt schriftelijk. De school die het aanmeldformulier ontvangt, moet een zo passend mogelijk aanbod doen. Dat moet een plek op een school zijn waar de leerling ook daadwerkelijk geplaatst kan worden. Het bestuur/directie beoordeelt of de aanmelding een leerling betreft die extra ondersteuning behoeft. Men moet altijd een oordeel vellen over de ondersteuningsbehoefte van de aangemelde leerling. De schooldirectie kan daarom de ouders via een vragenlijst verzoeken gegevens te overleggen betreffende stoornissen of handicaps van het kind of beperkingen in de onderwijsparticipatie. Op grond van de ingevulde vragenlijst kunnen we besluiten om meer gegevens met betrekking tot de ondersteuningsbehoefte van een leerling bij de ouders op te vragen.

De school waar toelating verzocht is, relateert de vastgestelde ondersteuningsbehoefte aan het schoolondersteuningsprofiel en het niveau van de basisondersteuning zoals vastgesteld door het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs.

De school waar een leerling wordt aangemeld, hoeft niet alle leerlingen op de eigen school te plaatsen. Net als in de huidige situatie, moet de school eerst onderzoeken of zij de leerling een passend onderwijsprogramma kan bieden. Als blijkt dat plaatsing een onevenredige belasting is voor de school, dan moet het schoolbestuur een andere school vinden die een passend onderwijsaanbod kan bieden en waar de leerling ook kan worden geplaatst.

Toelating weigeren bij leerling met extra ondersteuning.

Indien de toelating van een leerling die extra ondersteuning behoeft, wordt geweigerd, vindt de weigering niet plaats dan nadat het bestuur er, na overleg met de ouders en met inachtneming van de ondersteuningsbehoefte van de leerling en de schoolondersteuningsprofielen van de betrokken scholen, voor heeft zorg gedragen dat een andere school bereid is de leerling toe te laten. Dit is een resultaatsverplichting. Onder andere school kan ook worden verstaan een school voor speciaal onderwijs, een school voor speciaal en vso of een instelling voor speciaal en vso.

Het bestuur

Het bestuur neemt de beslissing over toelating van een leerling zo spoedig mogelijk doch uiterlijk zes weken na ontvangst van de aanmelding. Indien de beslissing niet binnen zes weken kan worden gegeven, deelt het bestuur dit aan de ouders mee en noemt het daarbij een zo kort mogelijke termijn waarbinnen de beslissing wel tegemoet kan worden gezien (uiterlijk vier weken later).

 

Schorsen en verwijderen  

Een basisschool mag uw kind in bepaalde gevallen schorsen of verwijderen. Dan heeft uw kind (tijdelijk) geen toegang tot de school.

Beslissing over verwijdering De beslissing over verwijdering van een leerling ligt bij het bevoegd gezag van een school.

Een nieuwe school vinden Het bevoegd gezag mag een leerling pas definitief verwijderen als het voldaan heeft aan zijn zorgplicht om een andere school te vinden die bereid is de leerling toe te laten. Het bevoegd gezag moet in alle gevallen een nieuwe school voor de leerling vinden.

Lees meer over schorsen en verwijderen op de website van de Rijksoverheidwww.onderwijsinspectie.nl

In de praktijk volgt El Wahda de volgende stappen. Met name bij zij-instromers wordt explicieter gekeken naar de hulpvraag van de leerling dan bij een nieuwe leerling die  binnenkort vier jaar oud wordt.

Ten eerste gaan wij ervan uit dat ouders een bewuste keuze maken voor onze school. Dat betekent dat ze toestemming geven dat de de leerlingen gevormd worden naar de Islamitische identiteit van de school en deelnemen aan alle lessen en activiteiten. Ouders tekenen hier ook voor.

De volgorde van stappen bij aanmelding is:

 • Oriënterend gesprek tussen ouders en school (in deze de directeur). We noemen dit een kennismakingsgesprek.
 • We verzoeken de ouders op het eind om een een kopie van het leerlingdossier van de vorige basisschool te verkrijgen zodat El Wahda dat kan inzien. Ouders ontvangen naast schoolinfo ook de aanmeldingsformulieren.
 • Ouders leveren de aanmeldingsformulieren in.
 • Onze school (directeur of de intern begeleider) neemt contact op met de school van herkomst voor aanvullende informatie met betrekking tot het functioneren van de leerling. Eventuele bijzonderheden uit het onderwijskundig rapport of betrokkenheid bij externe instanties worden meegenomen/meegewogen.
 • In overleg met de ouders wordt bepaald binnen welke termijn we verder kunnen richting intakegesprek.
 • Het intakegesprek wordt gehouden. Eigenlijk alleen als de school ervan overtuigd is om over te gaan tot inschrijving. We bekijken of het onderwijsaanbod aansluit bij de mogelijkheden en de behoefte van de leerling, zowel pedagogisch als didactisch. Daarbij is van belang dat ouders achter de visie en identiteit van de school staan.

inschrijving

Indien niet tot inschrijving wordt overgegaan, is er sprake van een of meer weigeringsgronden, maar ook van zorgplicht. De school is niet in staat het onderwijs te bieden, dat past bij de behoefte en mogelijkheden van de leerling. Voor bijzondere scholen kan verder een weigeringsgrond gelegen zijn in godsdienstige gezindheid of levensbeschouwing van de ouders. Er kan sprake zijn van directe weigering indien:

 

 • de leerling beschikt over een toelaatbaarheidsverklaring voor het SBO/SO;
 • de school niet in staat is om de specifieke zorg te bieden die het kind nodig heeft.

Dit sluit aan bij het zorgprofiel van onze school. Ons zorgprofiel geeft aan welke zorgleerlingen wij op dit moment hulp en begeleiding kunnen bieden die ze nodig hebben.

Hierbij houden we rekening met onze grenzen:

 • te zware problematiek voor wat betreft intensiteit en complexiteit.
 • psychiatrische problematiek.
 • de veiligheid en het welbevinden van de leerling, de andere leerlingen en het personeel mag niet in gevaar komen.
 • De leerling heeft éénopéén begeleiding nodig.
 • het onderwijsleerproces wordt door het gedrag van de leerling voortdurend verstoord.

Mag een basisschool mijn kind schorsen?

Het bevoegd gezag kan uw kind voor een periode van ten hoogste een week schorsen. Daarbij moet het bevoegd gezag aangeven wat de reden is voor de schorsing. Dat moet schriftelijk aan de ouders bekend gemaakt worden. Verder moet het bevoegd gezag de Inspectie van het Onderwijs schriftelijk in kennis stellen van een schorsing voor een periode van langer dan een dag en daarbij de reden vermelden.

Mag een basisschool mijn kind verwijderen?

 • voor verwijdering moet het bevoegd gezag luisteren naar het verhaal van de ouders, de leerling en de betrokken groepsleraar;
 • het bevoegd gezag moet de leerplichtambtenaar direct inlichten over een besluit tot verwijdering;
 • het bevoegd gezag moet altijd aangeven wat de reden is van de verwijdering.

Ouders kunnen bezwaarmaken tegen verwijdering. Hier moet het bevoegd gezag u op wijzen. Er zijn regels rond het indienen van bezwaar.

Redenen voor verwijderen

Of een school een kind mag verwijderen, hangt af van een aantal factoren. De rechter heeft hierbij het laatste woord. De volgende factoren kunnen een rol spelen:

 • een kind hoort (beter) thuis op een school voor speciaal onderwijs
 • voortdurend storend (ernstig) agressief gedrag
 • ernstige conflicten waarbij ook de ouders zijn betrokken

 

To Top