Corona Maatregelen Zie Instructiefilm (NL-DE)

Zoals u in de nieuwsbrief van 24 april heeft kunnen lezen, mogen de kinderen vanaf 11 mei  weer voor 50 % naar  school. In die nieuwsbrief gaven we aan dat we als school zeer blij zijn dat de kinderen weer onder bepaalde voorwaarden mogen komen. U heeft daarin kunnen lezen hoe wij als organisatie  een heel aantal maatregelen hebben moeten nemen om te zorgen dat dit veilig en verantwoord kan gebeuren. Het leverde veel regelwerk op en  brengt ook persoonlijke zorgen met zich mee. Gezondheid en welbevinden waren voor ons de hoogste prioriteit. Het is dan ook van groot belang dat u de maatregelen goed in uw geheugen hebt staan, zodat bij opening van de school  iedereen weet waar men zich aan moet houden.

Om de maatregelen nog duidelijker voor u te maken, hebben we de maatregelen, naast dat u het kan lezen, ook vertaald naar een video voor u .
In deze video kunt u de genomen maatregelen via  bewegende beelden ook zien. De video kunt u op Isy vinden.

Het is een onzekere tijd en de werkelijkheid van nu kan morgen anders zijn. Dit vraagt om voortdurend mee bewegen, snel schakelen en goed communiceren. Daarbij zullen er niet op alle vragen antwoorden zijn en kunnen niet alle wensen vervuld worden.
We zullen voor iedere nieuwe situatie ook telkens moeten uitvinden wat wel en wat niet goed werkt.

Daarom nog een paar zaken die we onder uw aandacht willen brengen:

 

Omdat de 1,5 meter afstand voor de kleinste kinderen erg moeilijk is en eigenlijk niet kan, hebben we besloten dat groep 1 leerlingen niet naar school nog mogen komen.  Leerlingen uit groep 2 kunnen op vrijdag niet naar school komen, zodat we onze leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 dan extra willen begeleiden in hun ontwikkeling.

 

Daarnaast willen we nog extra benadrukken dat volgens de Belgische overheid alleen leerlingen die in België wonen en  in de groepen 8 (6e leerjaar zoals men in België hanteert ) 3 en 4 ( in België leerjaar 1 en 2) zitten  naar school mogen komen vanaf 18 mei. De andere leerlingen uit België mogen volgens de Belgische overheid nog niet naar school.

 

De leerlingen die in Duitsland wonen mogen, zoals  bondskanselier Merkel op 6 mei in een tv-toespraak aangaf, wel weer naar school.

Op maandag 11 mei zullen de busjes van Taxi van Meurs langs alle adressen rijden. Dit komt omdat bij het taxibedrijf niet duidelijk is wie de A-leerlingen zijn en wie de B-leerlingen zijn. U hoeft dan alleen maar uw kind/kinderen mee te sturen uit groep A. De kinderen uit groep B moeten maandag thuis blijven. Het taxi-bedrijf is hiervan op de hoogte.

 

Tot slot is het van belang dat de kinderen hun lesboeken en werkboeken meteen na de vakantie weer mee naar school nemen.

 

Één ding is zeker, we kunnen dit alleen als we goed samenwerken. Laten we daarom samen er het beste van maken.

Wie Sie im Newsletter vom 24.
April lesen können, können die Kinder ab dem 11. Mai wieder zu 50% zur Schule
gehen. In diesem Newsletter haben wir schon darauf hingewiesen, dass wir als
Schule sehr froh sind, dass die Kinder unter bestimmten Bedingungen wiederkommen
können. Sie haben darin gelesen, wie wir als Organisation eine Reihe von
Maßnahmen ergreifen mussten, um sicherzustellen, dass dies
verantwortungsbewusst geschehen kann. Es hat viel Mühe gekostet
und beinhaltet auch persönliche Bedenken. Gesundheit und Wohlbefinden standen
bei uns an erster Stelle. Es ist daher sehr wichtig, dass Sie die Maßnahmen gut
im Gedächtnis haben, damit bei Eröffnung der Schule jeder weiß, woran er sich
halten muss.

Um die Maßnahmen für Sie noch klarer
zu gestalten, haben wir die Maßnahmen für Sie auch in ein Video übersetzt.

In diesem Video sehen Sie auch
die Maßnahmen in Bilder. Das Video ist auf Isy
zu finden.

Es ist eine ungewisse Zeit und die
Realität von heute kann morgen anders sein. Dies erfordert ständige Bewegung,
schnelles Schalten und gute Kommunikation. Außerdem werden nicht alle Fragen
beantwortet und nicht alle Wünsche können erfüllt werden.

 

Für jede neue Situation müssen
wir auch immer wieder herausfinden, was funktioniert und was nicht.

Deshalb möchten wir Sie noch auf
einige Dinge aufmerksam machen:

 

Da der Abstand von 1,5 Metern für
die kleinsten Kinder sehr schwierig und eigentlich nicht möglich ist, haben wir
beschlossen, dass Schüler der Gruppe 1 möglicherweise nicht zur Schule kommen.
Schüler der Gruppe 2 können am Freitag nicht zur Schule kommen, so dass wir
unsere Schüler der Gruppen 3 bis 8 in ihrer Entwicklung zusätzlich unterstützen
können.

 

 

Darüber hinaus möchten wir
betonen, dass nach Angaben der belgischen Regierung ab dem 18. Mai nur Schüler,
die in Belgien leben und in den Gruppen 8 (6. Klasse, wie in Belgien verwendet),
3 und 4 (in Belgien, Klassen 1 und 2) sind, zur Schule kommen dürfen. . Die
anderen belgischen Schüler dürfen laut belgischer Regierung noch nicht zur
Schule gehen.

 

 

In Deutschland lebende Schüler
könnten zur Schule zurückkehren, wie Bundeskanzlerin Merkel in einer
Fernsehrede am 6. Mai sagte.

 

Am Montag, den 11. Mai, fahren die Transporter von Taxi van Meurs zu allen Adressen. Dies liegt daran, dass beim Taxiunternehmen nicht klar ist, wer die A-Schüler und wer die B-Schüler sind. Sie müssen nur Ihr Kind / Ihre Kinder aus Gruppe A schicken. Die Kinder aus Gruppe B müssen am Montag zu Hause bleiben.

 

Das Taxiunternehmen ist sich dessen bewusst.

Schließlich ist es wichtig, dass
die Kinder ihre Lehrbücher und Arbeitsbücher unmittelbar nach den Ferien wieder
zur Schule bringen.

 

Eines ist sicher, wir können dies
nur tun, wenn wir gut zusammenarbeiten. Lassen Sie uns gemeinsam das Beste
daraus machen.

No Comments

Comments are closed.

To Top